Σχέση Προφορικού & Γραπτού Λόγου

Πολλές φορές, ανάμεσα σε γονείς αλλά και επιστήμονες στον τομέα του λόγου και της επικοινωνίας, γίνεται λόγος για τη σχέση της ανάπτυξης του προφορικού λόγου σε παιδιά προσχολικής ηλικίας και τις διαταραχές που κάποια παιδιά εμφανίζουν σε αυτόν, σε την όλη αναπτυξιακή πορεία του παιδιού και τη μετέπειτα σχολική του επίδοση.

Οι έρευνες που έγιναν κατά καιρούς, εστίασαν στο πώς οι προαναφερθείσες διαταραχές λόγου επηρεάζουν τη μαθησιακή ικανότητα των παιδιών και την ψυχική τους υγεία.

Μελέτες ανέδειξαν ότι οι καλές γλωσσικές ικανότητες του παιδιού ήταν δείκτες πρόγνωσης της σχολικής του απόδοσης αργότερα. Για παράδειγμα, οι φωνολογικές δυσκολίες και η φωνολογική επίγνωση σχετίζονται με την κατάκτηση της αναγνωστικής δεξιότητας, ενώ το φτωχό λεξιλόγιο οδηγεί σε ελλιπή κατανόηση του γραπτού λόγου και περιορισμένη ικανότητα συντακτικής ανάλυσης.

Επιπρόσθετα, οι δυσκολίες του προφορικού, κυρίως, λόγου του παιδιού προσχολικής ηλικίας, έχουν αντίκτυπο και στην μετέπειτα ψυχική του υγεία, καθώς έχει βρεθεί πως το 50% των παιδιών με ελλείμματα στην ανάπτυξη της γλώσσας εμφανίζει συναισθηματικά προβλήματα, προβλήματα συμπεριφοράς, εκρήξεις θυμού, κοινωνική απόσυρση, χαμηλή αυτοεκτίμηση και άλλα ψυχοσωματικά προβλήματα.

Ιδιαίτερη σημασία πρέπει να δοθεί στην έγκαιρη διάγνωση και παρέμβαση. Οι γονείς αλλά και οι εκπαιδευτικοί που έρχονται σε επαφή με το παιδί, θα ήταν χρήσιμο να το βοηθήσουν να αντιμετωπίσει τις όποιες δυσκολίες του και να έχει ίσες ευκαιρίες μάθησης και καλή σχολική επίδοση. Αυτό θα γίνει με την παραπομπή του για αξιολόγηση σε κάποιο λογοθεραπευτή, ο οποίος θα αξιολογήσει, θα διαγνώσει και θα δομήσει το θεραπευτικό πρόγραμμα του παιδιού.


Αλεξάκη Αικατερίνη
Λογοθεραπεύτρια, Med In Special Education